Dhikr

Sufism – islams andliga aspekt

Vi som är engagerade inom föreningen har alla någon slags koppling till islams andliga tradition (sufism/tasawwuf). Många av oss tillhör även någon av de många muslimska andliga traditionerna (tariqa) som finns representerade över hela världen sedan strax efter Profeten Muhammads (frid vare med honom) tid.Vår andliga tradition – Chishtiyya

Mohammad Muslim Eneborg  är en auktoriserad lärare (shaykh) inom en av dessa andliga traditioner, Chishti-traditionen och är en del av dess silsila (länk, kedja) genom följande shajara (arab. för kunskapssläktträd som visar genom vilka andra personer den andliga kunskapen som lärdes ut av Profeten Muhammad gått via). En person som har detta brukar inom sufismen kallas för Shaykh. Och den som går i lära hos en shaykh brukar kallas murid (adept).

Den gren av Chishtiyya som han tillhör är känd som den som sammanfört fyra stora traditioner (Shadiliyya, Nakshbandiyya, Suhrawardi och Chishtiyya) till en.

Den viktigaste anledningen med att tillhöra en andlig tradition (tariqa) är att få möjlighet att ta del av det hav av andlig kunskap som Profeten Muhammad besatt. Mycket av den kunskap som Profeten förmedlade finns att läsa om i hadith (det som Profetens samtida förmedlade vidare av vad de sett Profetens göra eller höra honom säga). Då haditherna oftast förmedlar generell kunskap (vi kan kalla det vitaminer) så fördes en stor del av den andliga kunskapen vidare från Profeten genom privata samtal på individuell nivå. Denna kunskap var sällan överförd till andra öppet, utan lärdes ut från shaykh till de murider som ville ta del av den.

Varje andlig tradition har olika metoder för att nå ett och samma mål–  kontinuerlig och oförtröttlig ihågkomst av Guds ständiga närvaro, körlek och allmakt. Dessa metoder brukar bestå av olika typer av wird (arab. för ”vägen till vattenkällan”). Vi kan kalla det meditationer eller andra saker som man regelbundet utför, t ex extrafasta, goda gärningar, eller upprepande av Guds 99 namn och attribut och andra islamiska fraser ur koranen eller sunna (Profetens sätt).

Ett sätt att meditera på är genom det muslimer kallar dhikr (arab. ihågkommelse, eg av Gud).

Chistiyya wird och dhikr

Wird ´amm

(den vanliga dhikrn som görs varje morgon och kväll)

Denna dhikr kräver inga särskilda omständigheter. Den kan göras ljudligt eller tyst, sittandes eller ståendes:

 • 100 ggr: ”Subhâna ’Llahi wa‘l-Hamdu li’Llahi wa la ilaha illa’Llahu wa‘llahu akbar”
 • 100 ggr:  ”Allahumma salli ´ala sayyidina Muhammad”, eller annan valfri salawat ‘ala an-Nabi (fridsönskan över Profeten Muhammad)
 • 100 ggr: ”astaghfiru-’Llah”, eller annan valfri istighfar (bön om förlåtelse)
Wird khass

(den specifika dhikrn som göres en gång per dygn)

Bör endast utföras med tillstånd av en shaykh. Det är rekommenderat att ha wudu (att ha gjort den rituella tvagningen som inför bönen), sitta på golvet vänd mot qibla (mot Kaba i Mecka) med elektriska ljus släckta samt att uttala orden ljudligt ungefär med samma volym som vid recitation av koranen i kvällsbönen:

 • 11 ggr: ”Allahumma salli ´ala sayyidina Muhammad”
 • 13 ggr: surat al-ikhlas (börja med a’udhu bi’Llahi mina’sh-shaytanir-radjim och inkludera bismi’Llah före varje surat al-Ikhlas). Ha för avsikt att skänka belöningen för recitationen till shaykherna i din tariqa.
 • 200 ggr: ”la ilaha illa’Llah” med ”Muhammada’r-rasulu’Llah” var tionde gång. Man drar ut allt begär och kärlek till denna värld från hjärtat vid nafi (negationen), och ersätter den med kärleken till Allah vid ithbat (affirmationen).
 • 400 ggr: ”illa’Llah”
 • 600 ggr: ”Allahu Allah”
 • 100 ggr eller mer: ”Allah”
Sirri dhikr

(den inre, ”dolda” dhikrn)

Bör endast utföras med tillstånd av en shaykh. Sitt på golvet riktad mot qibla med wudu, ca 5 minuter per övning:

 • Tänk ordet ”Allah” vid inandningen och ordet ”hu” vid utandningen. Andas som vanligt. Allah-hu betyder ”Gud är”.
 • Lyssna på hur hjärtat säger ”Allah” vid varje hjärtslag.
 • Meditera över Guds närhet genom att tänka: ”Allahu hadiri (Gud är närvarande), Allahu nazhiri (Gud ser mig), Allahu may´i  (Gud är med mig).
 • I ditt hjärta ber du nu direkt och spontant till Gud om vad du vill.
Nawalfil salat

(de fyra extra frivilliga bönerna)

 • Ishraq (morgonbönen ca 30 minuter efter soluppgången)
 • Duha (böenen några timmar innan dhuhr, middagsbönen)
 • 6 raka’at (omgångar bönemoment) efter bönen efter solnedgången.
 • Tahajjud (nattbön). Först ska man ha gjort kvällsbönen (isha) och helst sovit något.
Nawâlfil Sawm

(rekommenderad frivilliga fasta, följande dagar)

 • Måndagar och torsdagar varje vecka.
 • Fullmånens tre dagar (13, 14 och 15 i den islamiska kalendern).