Om oss

Om det yttersta trädet

2002 startade vi, en grupp svenska muslimer, en förening i syfte att köpa en kursgård för att bedriva verksamhet som betonar den andliga aspekten av islam. Det har inte blivit någon kursgård än, men rätt mycket verksamhet på teman islam i Sverige, andlighet och utbildning.

Kontakta oss

2006 startade vi ett fortbildningsprogram riktat till personer verksamma inom den offentliga sektorn, ideella organisationer och företag som upplevde att de behövde mer kunskap om islam och muslimsk kultur för att bättre kunna hjälpa sina kunder som har ursprung från muslimska kulturer. Från 2006 till idag har vi hållit över 140 heldagskurser och utbildat ca 3000 anställda. Denna verksamhet bedrevs fram till 2015 under namnet ”Aksaa islamutbildning” varigenom vi även publicerade vår bok ”En introduktion till islam och muslimsk kultur”, se utdrag ur boken. Boken finns till försäljning för 150 kr och går att beställa här.

Idag bedrivs all vår verksamhet åter inom ramarna för en allmännyttig ideell förening (se stadgar). Alla intäkter från våra verksamheter går tillbaka till föreningen.

Föreningens syfte och ändamål förklaras kanske bäst i det vi kallat Salam-projektet (se vår engelska broschyr).

Föreningens namn

Namnet ”Det yttersta trädet” är hämtat ur Koranen (kap. 53, vers 14). Se Koranens budskap, Mohammad Knut Bernströms översättning av Koranen till svenska, nedan :

1)   Vid den sjunkande stjärnan!
2)   Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt.
3)   Och han talar inte av egen drift –
4)   nej, [det är] uppenbarelsens ord,
5)   som en av de allra mäktigaste lär honom,
6)   [en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad
7)   över horisonten;
8)   därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften]
9)   på två båglängders avstånd eller ännu närmare.
10) Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare.
11)  Hjärtat tog inte miste på vad han såg;
12)  ifrågasätter ni att han såg detta han såg?
13)  Ja, han såg honom ännu en gång
14)  vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen,
15)  intill [den ljuvliga] vilans lustgård;
16)  och lotusträdet badade [i ett bländande ljus].
17)  Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg;
18)  han fick ju se några av sin Herres största tecken.

Tolkning av versen ”vid lotusträdet nära den yttersta gränsen” enligt noterna till ovan översättning:

Dvs. under den hemlighetsfulla upplevelsen som hans himmelsfärd (mi´radj) utgjorde. I sin förklaring till synen av det som Koranen kallar för (sidrat al-muntaha) för Raghib fram tanken att detta i Arabien odlade, mycket lummiga träd (sidrah eller, som artnamn, sidr) såväl i Koranen som i de traditioner som handlar om himmelsfärden står som symbol för ”skuggan”, dvs. den känsla av uppfyllelse och sinnesro som är de saligas lott i paradiset. Det finns skäl att anta att bestämningen al-muntaha (”dett yttersta”, ”den yttersta gränsen”) pekar på det faktum att Gud – detta framhålls i Ibn al-Athirs Nihayah – har satt en gräns för den kunskap som är tillgänglig för skapade varelser. Det betyder att denna kunskap, fastän potentiellt vittomfattande och djupgående, aldrig – inte ens i paradiset (”den [ljuvliga] vilans lustgård” i nästa vers) – helt och fullt kan omfatta den yttersta verkligheten, som Skaparen har förbehållit Sig själv…

Föreningens grundare och ordförande

Mohammad Muslim, eller Mohammad Åke Daniel Muslim Eneborg som är hans fullständiga namn, blev muslim 1980. Kort därefter spenderade han några år på resande fot runt om i den muslimska världen, främst i Sydasien och Nordafrika, men även i mer eller mindre muslimska områden i Europa. Under denna resa fick han inblick i olika muslimska kulturer och hur dessa samhällen förhåller sig till islam, sin nationella kultur och traditioner. Därefter bosatte han sig i Storbritannien, gifte sig och fick sedermera fyra barn. Under tiden studerade han arabiska och urdu.

Han har även studerat islamisk teologi vid flera andra islamiska institut och är känd inom muslimska kretsar som en alim, eller lärd inom de muslimska vetenskaperna. Han har arbetat som imam vid ett flertal moskéer i Storbritannien där han även ansvarat för bland annat en imamutbildning för kvinnor samt undervisat om islam vid universitet och andra institutioner i Europa.

Mohammad växte inte upp i ett religiöst hem, men allt sedan han blev muslim har han varit djupt intresserad av och engagerad i interreligiös dialog och samtal om religionens roll i det postmoderna samhället. Han medverkar ofta i dialoger med kristna och judiska företrädare i Sverige och i Storbritannien, och besöker ofta skolor och kyrkor som inbjuden gästföreläsare. Han blir inte sällan ombedd av media att kommentera det som rör islam och muslimer i Europa.

Idag verkar han som imam i en moské på fredagarna, samt är verksamhetsansvarig för Inleva AB, samt ansvarig för verksamheten på Det yttersta trädet.

Föreningsinfo

Det yttersta trädet ideell förening
Org.nr.: 802427-3263
Plusgiro: 76 58 14-9
Swish: 123 06 49 418
IBAN: SE40 9500 0099 6026 0765 8149
BIC: NDEASESS