Guds 99 namn

 1. Allah (Gud, Gud allena)
 2. Ar-Rahmân (Den barmhärtige, Den välgörande, Den oändligt gode)
 3. Ar-Rahîm (Den nåderike, Den mest nåderike)
 4. Al-Malik (Konungen, Suveränen, Den högste herren)
 5. Al-Quddûs (Den helige, Den allra heligaste)
 6. As-Salâm (Freden, Välsignaren, Fredens källa)
 7. Al-Mu’min (Den trofaste, Garanten,Trons väktare, Den som inspirerar tro, Den absolut pålitlige)
 8. Al-Muhaymin (Beskyddaren, Väktaren, Bevararen)
 9. Al-Azîz (Den allsmäktige)
 10. Al-Jabbâr (Den tilldragande, Den oemotståndlige)
 11. Al-Mutakabbir (Den oerhörde, Den majestätiske, Den storslagne)
 12. Al-Khâliq (Skaparen)
 13. Al-Bâri’ (Den rättmätige, Utvecklaren, Den som skapar ordning)
 14. Al-Musawwir (Gestaltaren, Formaren av alla former, Den som formger skönhet)
 15. Al-Ghaffâr (Den för evigt förlåtande)
 16. Al-Qahhâr (Segraren, Den mest bemästrande, Den oemotståndlige)
 17. Al-Wahhâb (Givaren av allt, Den bestående givaren)
 18. Ar-Razzâq (Försörjaren, Upprätthållaren, Den för evigt förseende)
 19. Al-Fattâh (Den öppnande, Segergivaren, Den segrande)
 20. Al-`Alîm (Den allvetande)
 21. Al-Qâbid (Den sammandragande, Den mest behärskade, Den som gör allting klart)
 22. Al-Bâsit (Den utvidgande)
 23. Al-Khâfid (Förödmjukaren)
 24. Ar-Rafi’a (Upphöjaren)
 25. Al-Mu’izz (Givaren av heder, Den som höljer i ära)
 26. Al-Mudhall (Givaren av skam, Den som höljer i vanära)
 27. As-Samî’a (Den allhörande)
 28. Al-Basîr (Den allseende)
 29. Al-Hakam (Domaren, Medlaren)
 30. Al-`Adl (Den rättvise, Den fullständigt rättvise)
 31. Al-Latîf (Den välvillige, Den subtile, Den skarpsinte, Den allgenomträngande, Den milt allhärskande)
 32. Al-Khabîr (Vetaren av allting, Den medvetne, Den allmedvetne)
 33. Al-Halîm (Den tålmodige, Den överseende, Den fördragsamme, Den milde)
 34. Al-Azîm (Den store, Den magnifike, Den oändlige)
 35. Al-Ghafûr (Den för evigt förlåtande, Den allförlåtande, Den som ständigt förlåter)
 36. Ash-Shakûr (Den tacksamme, Den uppskattande)
 37. Al-Aliyy (Den högste, Den upphöjde, Den sublime)
 38. Al-Kabîr (Den store)
 39. Al-Hafîz (Upprätthållaren, Bevararen)
 40. Al-Muqît (Uppehållaren, Uppfödaren, Näringsgivaren, Den närande)
 41. Al-Hasîb (Den beräknande, Den alltillräcklige, Räkenskapsföraren)
 42. Al-Jalîl (Den kungligaste, Den sublime, Den mäktige, Den mest majestätiske)
 43. Al-Karîm (Den generöse, Den mest generöse, Den allfrikostige, Den storsinte)
 44. Ar-Raqîb (Den allseende, Den vakande, Den vaksamme)
 45. Al-Mujîb (Den besvarande, Den tillgänglige, Besvararen av böner)
 46. Al-Wâssi’i (Den allomfattande, Den väldige)
 47. Al-Hakîm (Den vise)
 48. Al-Wadûd (Den kärleksfulle, Den älskande, Den mest älskvärde)
 49. Al-Majîd (Den lysande, Den mest ärorike)
 50. Al-Bâ’ith (Uppväckaren, Den som väcker de döda till liv)
 51. Ash-Shahîd (Vittnet, Bevittnaren)
 52. Al-Haqq (Sanningen, Den riktige, Den sanne, Verkligheten)
 53. Al-Wakîl (Den förtrogne, Förvaltaren, Förmyndaren, Beskyddaren, Den ytterligt pålitlige)
 54. Al-Qaway (Den starke, Den starkaste, Ägaren av all styrka)
 55. Al-Matîn (Den beslutsamme, Den faste, Den kraftfulle, Den mest ståndaktige)
 56. Al-Walay (Vännen som skyddar, Den försvarande vännen, Beskyddaren, Hjälparen)
 57. Hamîd (Den lovvärde, Den mest berömlige)
 58. Al-Muhsi (Den beräknande, Räknaren av allting,Värdesättaren, Den som känner till allting)
 59. Al-Mubdi’ (Ursprunget, Skaparen,Tillverkaren, Initiativtagaren, Orsaken)
 60. Al-Mu’îd (Återupprättaren, Den som tar tillbaka allting)
 61. Al-Muhyî (Livgivaren, Givaren av liv)
 62. Al-Mumît (Dödsbringaren, Den som bringar död, Förstöraren, Tagaren av liv)
 63. Al-Hayy (Den levande, Den odödlige)
 64. Al-Qayûm (Den självuppehållande, Den självinrättande uppehållaren av allt, Den absolut oberoende)
 65. Al-Wâjid (Den finnande, Den fullkomlige, Den som aldrig misslyckas)
 66. Al-Majid (Den ädle, Den ärorike, Den magnifike)
 67. Al-Ahad (Den ende, Den odelbare)
 68. As-Samad (Den evige, Den självtillräcklige, Den ogenomtränglige, Den evigt bestående)
 69. Al-Qâdir (Den kunnande, Den allsmäktige, Herren över absolut fri vilja)
 70. Al-Muqtadir (Den mäktige, Bestämmaren av allt, Den dominerande, Skaparen av all makt)
 71. Al-Muqaddim (Utgivaren, Den sändande,Den som lägger fram, Den som skapar närhet)
 72. Al-Mu’akhir (Försenaren, Den som lägger bort, Den som skapar distans)
 73. Al-Awwal (Den förste)
 74. Al-Akhir (Den siste)
 75. Az-Zâhir (Den uppenbare, Den yttre, Den manifesterade)
 76. Al-Bâtin (Den fördolde, Den inre, Den gömde)
 77. Al-Wâlî (Beskyddaren, Den regerande)
 78. Al-Muta’âli (Den mest upphöjde, Den suveräne, Den transcendente)
 79. Al-Barr (All godhets källa, Den vänligaste och rättvisaste, Den som gör gott)
 80. At-Tawwâb (Den som godtar ånger, Den alltid återkommande, Den som visar vägen till ånger, Den som gör ånger lätt)
 81. Al-Muntaqim (Hämnaren)
 82. Al-’Afuww (Benådaren, Förlåtaren av synder, Utplånaren av synder)
 83. Ar-Ra’ûf (Den milde, Den medlidsamme)
 84. Mâlik-ul-Mulk (Ägaren av all suveränitet, Ägaren av absolut suveränitet, Ägaren av allt, Den som härskar för evigt)
 85. Dhû-l-Jalâlwa-l-Ikrâm ( Herren över majestät och frikostighet, Ärans och godhetens herre)
 86. Al-Muqsit (Den rättrådige, Den rättvise, Den jämställande)
 87. Al-Jâmi’ (Den samlande, Förenaren)
 88. Al-Ghanay (Den rike, Den ensamt tillräcklige, Den allrike, Den självständige, Den oändligt rike, Den totalt oberoende)
 89. Al-Mughnî (Den berikande, Utsmyckaren, Frigöraren, Befriaren, Den som tillgängliggör)
 90. Al-Mani’ (Den förhindrande, Försvararen, Hjälparen, Den som förhindrar det skadliga)
 91. Ad-Dârr (Den som skapar det skadliga) Detta namn förekommer endast i hadith.
 92. An-Nâfi’ (Den välvillige, Den gynnsamme, Välgöraren, Skaparen av det goda)
 93. An-Nûr (Ljuset)
 94. Al-Hâdî ́ (Vägvisaren)
 95. Al-Badî ́ (Den ojämförlige, Skaparen)
 96. Al-Bâqî (Den evigt bestående, Den evigt förblivande, Den för evigt varande)
 97. Al-Wârith (Arvtagaren, Den högste arvingen, Den som ärver allt)
 98. Ar-Rashîd (Vägledaren, Den rättfärdige läraren, Den ofelbare vetaren, Den som leder på rätt väg)
 99. As-Sabûr (Den tålmodige, Den tidlöse)