Vanliga muslimska uttryck

Ordlista över vanliga uttryck

Hälsningsfraser
 • As-salamu alaykum – Frid vare över er!
 • Wa alaykum as-salam – Frid vare över er också!
 • Khuda hafiz – Gud beskydde! (persiska)
 • ´Id mubarak – Välsignad ´Id!
Gudsåkallan
 • Allah – Gud, Guds egennamn.
 • Bismillah ar-rahman, ar-rahim – I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtiges namn!
 • Insha Allah – Om Gud vill!
 • Al-hamdu lillah – Allt lov och pris tillkommer Gud!
 • Allahu akbar – Gud är störst! (även Gud är större!)
 • Jazak Allahu khayran – Må Gud belöna dig för din vänlighet!
 • Shukran – Tack!
De fem dagliga bönerna
 • Fajr – Morgonbönen (mellan gryning och soluppgång).
 • Dhuhr – Middagsbönen.
 • ´Asr – Eftermiddagsbönen.
 • Maghrib – Bönen precis efter solnedgången.
 • ´Isha – Kvällsbönen (efter mörkrets inbrott).
Andra arabiska begrepp
 • Adhan – Kallelsen till bönen.
 • Akhirah – Livet efter detta.
 • ´Alim – Lärd inom islams vetenskaper.
 • Arkan – (Islams) grundpelare.
 • `Awrah – Privata och som ej får visas.
 • Dunya – Världen / det världsliga livet.
 • ´Id al-adha – Offerhögtiden (firas vid tiden för hajj).
 • ´Id al-fitr – Fastebrytandets högtid efter ramadan.
 • Fard – Obligatorisk.
 • Fiq – ”Juridik”, islams regler och lagar.
 • Ghusl – Den stora tvagningen (t ex bad efter samlag).
 • Hadith – Återberättade traditioner från profeten Muhammad (Guds frid över honom). Det som finns nedtecknat från det som profeten sade och gjorde.
 • Hajj – Pilgrimsfärd till Mekka.
 • Halal – Tillåtet, allt som islam tillåter, däribland t ex halal-slaktat kött.
 • Haram – Förbjudet, allt som islam förbjuder, däribland till exempel alkohol och droger.
 • Hafiz – En person som kan hela Koranen utantill.
 • Hifz – Att lära sig Koranen utantill.
 • ´Ibada – Rituell gudsdyrkan, men alla goda gärningar är en form av gudsdyrkan.
 • Iftar – Fastebrytandet efter solnedgången.
 • Imam – Böneledare, även en religiös ledare.
 • Iman – Tro, övertygelse.
 • Islam – Namn på religionen. Betyder frid, fred, total hängivelse och underkastelse inför Gud.
 • Ihsan – Att göra gott, andligheten i islam, sufism.
 • Jihad – Strävan och kamp för Guds skull, en yttre och en inre strävan.
 • Juma – Fredag, fredagsbön.
 • Kaba – Den kubformade moskén i Mekka mot vilken muslimer vänder sig mot i salat.
 • Khalifa – Guds representant på jorden, kalifen eller ledaren för en muslimsk regeringen, även i vidare bemärkelse alla människor då hon är skapelsens krona.
 • Madrasa – Koranskola.
 • Mahr – Hemgift som mannen betalar till sin hustru, en obligatorisk del av äktenskapskontraktet och som förblir hustruns enskilda egendom efter eventuell skilsmässa.
 • Makru – Inte förbjudet, men starkt ogillat.
 • Masjid – Moské på arabiska.
 • Mihrab – Bönenischen i moskén.
 • Mimbar – Predikstol i moskén.
 • Muadhin – Böneutropare.
 • Qari – Koranrecitatör med vetenskapen (tajwid) om hur Koranen bör reciteras.
 • Qibla – Den riktning som muslimer vänder sig mot under salat.
 • Quran – Ordagrant ”läsningen” på arabiska, men syftar oftast på Koranen, Guds sista och slutgiltiga uppenbarelse till mänskligheten.
 • Ramadan – Muslimernas heliga fastemånad, den nionde månaden i den muslimska månkalendern.
 • Rasul – Budbärare. Rasul Allah betyder Guds budbärare och syftar vanligtvis på profeten Muhammad (Guds frid över honom).
 • Risala – Profetskapet som börjar med Adam och slutar med Muhammad.
 • Sadaqa al-fitr – De pengar som ges till behövande före ´Id al-fitr av dem som har råd, för att möjliggöra för fattiga att delta i ´Id-festligheterna.
 • Salat – Rituell bön, tidebönen.
 • Salat al-juma – Fredagsbönen, som alltid sker gemensamt i grupp.
 • Sawm – Fasta, särskilt i ramadan, men också under andra delar av året.
 • Shahada – Vittnesmål, tillkännagivande av sin tro på Guds enhet (tawhid).
 • Sharia – Ordagr. ”väg”; Islamisk jurisprudens baserad på Koranen och sunna.
 • Suhur – Ett tidigt mål som tas innan gryningen och äts med avsikt att fasta.
 • Sunna – De samlade traditionerna om vad profeten Muhammad (Guds frid över honom) sade och gjorde.
 • Tajwid – Koranrecitationsregler.
 • Tarawih – Speciella kvällsböner under månaden ramadan.
 • Tawhid – Enhet, det grundläggande begreppet i den islamiska läran om Guds enhet.
 • Tayammum – Den alternativa tvagningen före bönen där vatten inte är tillgängligt för att utföra wudu.
 • Umma – Alla muslimer, summan av den muslimska gemenskapen, alla muslimer är som en kropp.
 • Umra – Den mindre vallfärden som kan utföras när som helst förutom under tiden för hajj.
 • Wajib – Uttrycklig plikt, men inte lika starkt obligatorisk som fard.
 • Wudu – Rituell tvagning före bönerna, som inbegriper att
 • tvätta ansiktet, armarna och fötterna med vatten.
 • Zakat – Allmoseskatt. Välfärdsavgift, som årligen ges till fattiga och nödställda.